"Đừng lm đổ ci mn nặng nặng đ."

Hng đm chng ti phải đấy đi cả thng đầy đất bẩn để trt vo ci bể lớn ngoi sn. Giải tr kiểu đ hay thật.