Bản đồ đường di chuyển

map5.gif (16569 バイト)

Màu xanh da trời: tuyến đường giam cầm trong câu chuyện của tác giả
Màu da cam: những trại tù chứa trên 20 ngàn tù
Màu đỏ: những trại chứa 10 ngàn tù
Màu tím: những trại 1 ngàn tù
Màu xanh lơ: những trại tù nhỏ

Quay trở về trang chủ