"MỘt, hai, ba, bốn, năm", - đă đếm bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng sai. Có lẽ do vậy tù binh xếp thành bốn hàng dọc. Hầu hết lính Nga trẻ đều kém toán và họ mất rất nhiều thời gian để đếm kiểm.