Mỗi quốc gia đều có những kẻ được gọi là người thừa hành. Có những lính Đức lớn tuổi trông vẻ cổ quái đứng ra lănh trách nhiệm phân công công việc cho các binh lính Nhật bản.