Chiếc giường đă khá cổ lỗ già nua và rệu răo. Ngoài ra, nó hẹp đến nỗi có một người lính nằm trên thường xuyên bị rơi ra ngoài. Tôi không biết anh ta đang mơ những giấc mơ kiểu ǵ nữa. Một lần khác chính tôi cũng bị rơi và thế là hết dịp mà cười cợt.