Người Magyar gọi nước Hungary l Vangria. Họ rất vui tnh, si nổi. Họ lm việc qua qut chiếu lệ (do họ ght Lin X). Họ gọi mnh l "những người sng Nhật" (japanophile) v họ biết nhiều về Nhật cn hơn cả về chnh mnh.