"Con sông rộng thật", - tôi đă nghĩ như vậy. Đó là sông Dnieper."
Bị chất lên xe tải chúng tôi bị đưa đi xa. Công việc của tôi và người bạn là đục vỡ băng trên sông. Chỉ một bước hụt là ta có thể trượt ngă xuống nước.