"Luôn luôn đi gần tôi, mắt dán chặt vào tôi bất kể tôi đang làm ǵ. Rặn ra cho xong quả là rất khó cho tôi."  

Không cần phải nói cho anh ta biết là anh cần phải ra ngoài - anh ta sẽ chẳng hiểu anh đâu.