"Những mũi tiêm đau đủ kiểu"
"Những mũi tiêm đau đớn và hoàn toàn chẳng vui vẻ chút nào."

Sau khi những trận mưa đă ngớt chúng tôi được nhận những mũi tiêm chủng thú y như cho ngựa. Ông ơi, đau phải biết. Kinh nghiệm là phải biết nín chặt hơi thở lại.